Showing the single result

Show sidebar

Laptop Stand

1,400.00
Cᴏʟᴏʀ : Wʜɪᴛᴇ
✔️Aᴅᴊᴜsᴛᴀʙʟᴇ : 6 वटा ʟᴇᴠᴇʟs भएको , हाईट एडजस्ट गर्न मिल्ने
✔️Dᴜʀᴀʙʟᴇ & Sᴛʀᴏɴɢ : टिकाउ र बलियो
✔️Oᴠᴇʀʜᴇᴀᴛɪɴɢ Pʀᴇᴠᴇɴᴛɪᴏɴ : Vᴇɴᴛɪʟᴀᴛᴇᴅ भएको कारणले ʟᴀᴘᴛᴏᴘ मा ᴀɪʀ ᴄɪʀᴄᴜʟᴀᴛɪᴏɴ बनाई ʜᴇᴀᴛɪɴɢ हुन दिँदैन
✔️Aɴɪᴛ-sʟɪᴅɪɴɢ : Sɪʟɪᴄᴏɴᴇ Pᴀᴅs ले sʟɪᴅɪɴɢ र sᴄʀᴀᴛᴄʜɪɴɢ हुन नदिने
✔️Lᴀᴘᴛᴏᴘ ᴋᴏ साथै फोन को लागि पनि प्रयोग गर्न मिल्ने
✔️Sᴛʏʟɪsʜ : आकर्षक डिजाइन भएको
✔️Pᴏsᴛᴜʀᴇ : Bᴀᴄᴋ ᴘᴀɪɴ , sʜᴏᴜʟᴅᴇʀ ᴘᴀɪɴ न हुने
✔️Pᴏʀᴛᴀʙʟᴇ & Fᴏʟᴅᴀʙʟᴇ : हलुका, आफूसँग ᴘᴏᴄᴋᴇᴛ मा हालेर लाग्नुहोस् .